Omfang
Denne adferdskodeksen gjelder for alle leverandører og forretningspartnere (heretter kalt «Leverandør») til Norsk Lastbærer Pool AS, (heretter kalt “NLP”).

Adferdskodeksen beskriver NLPs retningslinjer for etisk og bærekraftig adferd. Det er et krav at Leverandører til NLPetterlever kodeksen som en del av deres avtale med NLP.

Kodeksen er basert på prinsippene i FNs Global Compact, (internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner, arbeiderrettigheter og internasjonale miljøforskrifter), databeskyttelsesforordningen (GDPR), samt nasjonal lovgivning, (bl.a. straffeloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillings- og diskrimineringsloven, åpenhetsloven etc.)

Juridiske krav og forretningsetikk
NLP utfører sin forretningsvirksomhet innenfor gjeldende lover, interne instrukser og retningslinjer. Dette kreves også av NLPs Leverandører. NLPs Leverandører skal til enhver tid overholde de lover og regler som gjelder, og motarbeide alle former for korrupsjon, bestikkelser, svindel, hvitvasking og ulovlig konkurransebegrensning.

Menneskerettigheter
NLP respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Dette kreves også av NLPs Leverandører. NLP gjør aktsomhetsvurdering av sine Leverandører gjennom kartlegging og risikoanalyse i tråd med OECDs retningslinjer.

Arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
NLP krever at Leverandør forholder seg til nasjonale lover og regler, og arbeider systematisk med HMS for å forhindre ulykker og sikre en god og trygg arbeidsplass for sine ansatte.

Arbeidskontrakt og lønn
Nasjonale lover og regler for ansettelse skal etterfølges. Direkte eller indirekte bruk av tvangsarbeid, barnearbeid eller utnyttelse av sårbare grupper i arbeidslivet er ikke tillatt.

Likestilling
NLP krever av sine Leverandører at det arbeides aktivt for å fremme likestilling uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, religion, fagforeningstilhørighet eller funksjonsnedsettelse. Det kreves at det arbeides aktivt for et arbeidsmiljø der alle ansatte inkluderes og blir behandlet med respekt.

Personvern
NLPs Leverandører skal sikre at personopplysninger knyttet til ansatte, kunder, Leverandører og andre interessenter alltid behandles i samsvar med gjeldede personvernlovgivning.

Miljø og bærekraft
NLP følger nasjonale lover og FNs Global Compact prinsipper for miljø og bærekraft. Vi arbeider aktivt med å redusere
miljøpåvirkning gjennom reduksjon av utslipp til luft, vann og jord, samt effektivisering av ressursbruk. Dette forventes også av NLPs Leverandører.

Oppfølging og etterlevelse
NLP plikter å gjøre alle Leverandører kjent med bedriftens adferdskodeks. Adferdskodeksen skal til enhver tid være tilgjengelig på NLPs nettside.
Etterlevelsen av adferdskodeksen er viktig for NLP. Ethvert brudd på NLPs adferdskodeks kan få konsekvenser for den enkelte Leverandør.

Spørsmål til NLPs adferdskodeks skal stilles til administrerende direktør.