Omfang
Denne adferdskodeksen gjelder for alle som opptrer på vegne av Norsk Lastbærer Pool AS,
(heretter kalt “NLP”), slik som ansatte, styremedlemmer, samt fast innleid personell,
heretter kalt «Ansatte».

Adferdskodeksen beskriver NLPs retningslinjer for etisk og bærekraftig adferd. Det er et krav
at Ansatte etterlever kodeksen som en del av sin tilknytning til NLP.

Kodeksen er basert på prinsippene i FNs Global Compact, (internasjonalt anerkjente
menneskerettighetskonvensjoner, arbeiderrettigheter og internasjonale miljøforskrifter),
databeskyttelsesforordningen (GDPR), samt nasjonal lovgivning, (bl.a. straffeloven,
arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillings- og diskrimineringsloven, åpenhetsloven etc.)

Ansvar
Administrerende direktør har det endelige ansvaret for å sikre at NLPs adferdskodeks blir
etterfulgt og respektert.

Ledere med personalansvar har ansvar for at de Ansatte kjenner til og har forstått NLPs
adferdskodeks.

Ansatte er ansvarlig for å sette seg inn i og følge adferdskodeksen, samt rapportere om
risiko, hendelser og avvik, iht. gjeldende rutiner.

Verdier
NLPs nedtegnede verdier er:
– Pålitelig
NLP skal fremstå som en pålitelig og stabil aktør i vår bransje.
– Innovativ
Innovative og moderne systemer som bidrar til en praktisk, effektiv, og bærekraftig
løsning
– Langsiktig
NLP forplikter seg til å ha et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

NLPs drift skal til enhver tid være forankret i disse verdiene. Les mer om NLPs verdier på
hjemmesiden: https://nlpool.no/om-oss/visjon/

Juridiske krav og forretningsetikk
NLP utfører sin forretningsvirksomhet innenfor gjeldende lover, interne instrukser og
retningslinjer.

NLPs Ansatte skal til enhver tid overholde de interne retningslinjer, lover og regler som
gjelder, og motarbeide alle former for korrupsjon, bestikkelser, svindel, hvitvasking og
ulovlig konkurransebegrensning.

NLPs Ansatte skal aldri bruke sin posisjon eller sin innflytelse i NLP til annet formål enn å
fremme selskapets interesser.

Mottak av gave eller fordel, samt representasjon med kunder/forretningsforbindelser, skal
skje med tilbakeholdenhet og god dømmekraft, og avklares med leder.

Menneskerettigheter
NLP respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele
verdikjeden, og rapporterer om dette i årsberetninger (jfr. Åpenhetsloven).

Arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
NLP arbeider systematisk med HMS for å forhindre ulykker og sikre en god og trygg
arbeidsplass. Ledelsen og de Ansatte har sammen ansvar for å bidra til et godt fysisk og
psykososialt arbeidsmiljø. NLP skal redusere risikoen for at Ansatte blir utsatt for helseskade,
herunder også senskader. NLP har en nullvisjon for personskader.

Alle Ansatte forventes å arbeide for å eliminere risiko og stanse arbeid som kan føre til
ulykker.

Arbeidskontrakt og lønn
Nasjonale lover og regler skal etterfølges. Ansatte har krav på skriftlig arbeidsavtale, og
arbeidstid (inkl. overtid) skal ikke overstige eller bryte med de nasjonale lover og regler.

Lønn, goder, samt godtgjørelse for overtid, skal minimum følge norsk lovgivning og avtaler.

NLP aksepterer ikke direkte eller indirekte bruk av tvangsarbeid, barnearbeid eller utnyttelse
av sårbare grupper i arbeidslivet.

Ansattes rettigheter til å organisere seg i fagforeninger og slutte seg til lovlige streiker skal
respekteres.

Likestilling
NLP arbeider aktivt for et arbeidsmiljø der alle Ansatte inkluderes og blir behandlet med
respekt. Alle Ansatte skal bidra til å forhindre diskriminering og trakassering.
NLP arbeider aktivt for å fremme likestilling uavhengig av kjønn, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, religion, fagforeningstilhørighet eller
funksjonsnedsettelse.

Mangfold
Økt mangfold på alle nivåer i selskapet skaper en mer innovativ og bærekraftig virksomhet.
Ved rekrutteringer arbeider NLP aktivt med å finne kandidater med ulik bakgrunn,
kompetanse og personlighet.

Personvern
NLP og Ansatte skal sikre at personopplysninger knyttet til Ansatte, kunder, leverandører og
andre interessenter alltid behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Miljø og bærekraft
NLP følger nasjonale lover og FNs Global Compact prinsipper for miljø og bærekraft. Vi
arbeider aktivt med å redusere miljøpåvirkning gjennom reduksjon av utslipp til luft, vann og
jord, samt effektivisering av ressursbruk.

NLP skaper bærekraftig vekst gjennom sin sirkulære forretningsmodell, 100% resirkulerbare
lastbærere, smart logistikk og grønne løsninger i produksjonen.

NLP arbeider for en bærekraftig utvikling ved å kontinuerlig iverksette tiltak for å redusere
vår miljøpåvirkning.

Oppfølging og etterlevelse
NLP plikter å gjøre alle Ansatte kjent med bedriftens adferdskodeks. Adferdskodeksen skal til
enhver tid være tilgjengelig i NLPs personalhåndbok.

Ethvert brudd på NLPs adferdskodeks kan få konsekvenser for den Ansattes arbeidsforhold
og for bedriften.

Spørsmål til NLPs adferdskodeks skal stilles til den Ansattes nærmeste leder eller til
administrerende direktør.