Redegjørelse Åpenhetsloven

Norsk Lastbærer Pool AS er omfattet av Åpenhetsloven, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Aktsomhetsstandarden som loven baserer seg på bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP), samt OECD sin veileder for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Kravet til omfang av aktsomhetsvurderingene skal være forholdsmessig i forhold til virksomhetens størrelse, og må gjennomføres regelmessig. Virksomheten skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal minst inneholde:

  • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Norsk Lastbærer Pool sin redegjørelse for 2023 kan du finne i vedlagt dokument. Redegjørelsen vil bli oppdatert årlig, eller ved vesentlige endringer i selskapets aktsomhetsvurdering.

Redegjørelse Åpenhetsloven 2023 NLP AS – Signert