NLP opplever nå at Covid-19 situasjonen medfører at flere kunder dessverre må permittere eller stenge daglig drift. Som et resultat av dette kan det være hos noen NLP kunder redusert eller ingen oppfølging av registreringer i NLP web.

Oppgaver tilhørende NLP og registreringer kan ha blitt pålagt ansatte som ikke normalt utfører disse oppgavene. Dette kan medføre mangler og feil ved registrering, dermed er det viktig at alle har god kontroll for oppfølging av det som registreres.

Dersom det er behov for opplæring – ta kontakt med NLP

NLP avtale og tilhørende regler fastsetter plikter og krav vedrørende registreringer, og dette kan ikke NLP pålegge noen kunder å avvike.

Vi vil sterkt oppfordre alle kunder til å utvise god etikk og skjønn når denne situasjonen er over, i behandling av eventuelle krav om korrigeringer som blir fremlagt.

NLP ønsker å forebygge eventuelle situasjoner som kan oppstå, ved å oppfordre alle kunder som er berørt av permitteringer, eller må redusere bemanningen til å påse at minimum en ansatt har ansvar for oppfølging av inngående og utgående registreringer. Dette for å sikre korrekte registreringer som dermed gir korrekt saldo. Feil i saldo medfører at døgnleie påløper, og et erstatningsansvar for manglende lastbærere.

Inngående ordre:

Oppfølging og kontroll av alt som registreres inngående.

Her kan det forekomme feilregistreringer fra avsender, eksempel feil antall og/eller lastbærertype. Eller avsender kan registrere mot feil mottager, dette medfører at din bedrift blir registrert som mottager av ordre som skulle vært registrert mot annen mottager. Dersom denne ikke blir stoppet i mottak, ved at mottatt antall settes til «0» og ordren bekreftes, vil registrert antall inngå i deres saldo.

Ordre går i autocomitt etter 72 timer (autocomitt  = aksept av registrert ordre). Derfor må det logges inn i web, for å kontrollere inngående ordre, minimum tre ganger per uke.

Ansvarlig for utgående ordre:

Det er viktig at alle kunder har en ansvarlig for registrering av utgående ordre. Blir ikke utgående ordre registrert vil en eventuell varsling fra mottager, gjøre at mulighet for å kreve etter-registrering frafaller. Dermed vil utgående lastbærere blir liggende i saldo, og dere vil være erstatningsansvarlig for disse lastbærerne.

Frem til avvik avdekkes, vil lastbærerne ligger i saldo og generere døgnleie. For feil og mangler i registrering som oppstår i denne perioden vil det være mulig å fremme krav om korrigering/etter-registrering, til den andre part innen utgangen av august 2020. Korrigering av påløpt døgnleie gjøres mellom partene.

 

NLP oppfordrer til at disse tiltakene gjøres nå, siden det kan være usikkerhet rundt kapasitet til avstemming og utforming av krav når normal drift gjenopptas. Eller vi kommer i en situasjon der mange kunder venter til siste frist, som da vil medfører en enorm arbeidsbelastning på mottaker av krav.

Vi anbefaler at det innføres rutiner for avstemming som kan fange opp eventuelle manglende registreringer. Trenger dere hjelp til utarbeide dette så ta kontakt med NLP for veiledning.

Vi anbefaler de kunder som har mulighet for det, å foreta telling av plastlastbærere for å sikre at dere har korrekt systemsaldo.