Norsk Lastbærer Pool AS har startet arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av hvorvidt menneskerettigheter etterleves i vår virksomhet og leverandørkjede. Dette arbeidet vil innebære en risikobasert analyse av våre innkjøp av produkter og tjenester, hvor vi evaluerer egen virksomhet og leverandørkjede for å identifisere eventuelle negativ påvirkning på menneskerettigheter. Basert på dette vil vi definere og gjennomføre tiltak for å rette opp eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet.

Gjennomføring av analyse og vurdering skal innarbeides som en kontinuerlig del av vår virksomhetsstyring, og vil bli offentliggjort i henhold til krav i Åpenhetsloven. Første rapportering om vår påvirkning på menneskerettigheter og hvordan vi håndterere dette vil skje senest innen 30. juni 2023.